KJÆRLIGHETSKRAFTEN

Utdrag fra boken “Den Antroposofiske veien til Kjærlighetskraften” av Elin Bråten, daglig leder av Mikaelgården Steinerbarnehage på Bøler.

Den antroposofiske veien til kjærlighetskraften er skrevet for at personer som søker veier til egenutvikling skal få et inntrykk av og bli kjent med de antroposofiske tankene. Den er skrevet for at foreldre som vurderer å sende barna sine til steinerskoler og -barnehager skal få et innblikk i det åndelige grunnlaget for pedagogikken, og den er skrevet for unge mennesker som søker å orientere seg i livets mangfold. Og endelig er den skrevet for å dele egne erfaringer om den antroposofiske veien til og opplevelsen av den universelle kjærlighetskraften, til inspirasjon og motivasjon for alle som ønsker å utvikle eller utvide den egne bevisste tenkning.

OPPTAKT
Et menneske som søker det i verden som er høyere enn seg selv, vil også forstå selve meningen med livet. Å søke den livgivende kraften – Kjærlighetskraften – er å utvide periferien for å manifestere midtpunktet.

KJÆRLIGHETSBEVISSTHET
Gjennom utvikling av egen tenkning bygges en bro mellom den verden vi lever i til daglig og den åndelige verden. Men hvorfor skal vi det, hvorfor er denne broen viktig? Fra mitt synspunkt er det viktig at vi bestreber oss på å nå den universelle kjærlighetskraften, den åndelige verden. Bevissthetsutvidelse er veien dit, og denne veien kan ha ulike byggesteiner. Det kan være flere måter å være eller bli “herre i eget hus”. Veien kan være individuell, eller vi kan følge anvisninger som vi finner i bøker eller formidles personlig ved kurs og seminarer. Den veien jeg vil trekke opp er en av dem.

Rudolf Steiner har beskrevet en vei i boken “Hvordan erverves kunnskap om de høyere verdener?”. Her gis anvisninger til en individuell vei, som må oppfattes som en livslang lærings- eller utviklingsprosess. Men for å oppnå kunnskap om den universelle kjærlighetskraften er det ikke nok kun å forholde seg til denne ene boklige veileder. Boken og metoden den anviser kan etter min mening ikke isoleres fra enkelte andre viktige deler av Rudolf Steiners livsverk, noen forutsetninger må være til stede i mennesket for at arbeidet med bevissthetsutvikling skal bli fruktbart. Disse forutsetninger er noen enkeltområder som Rudolf Steiner har bearbeidet grundig og presentert gjennom foredrag og bøker om hvert emne og vektlagt av ham selv som viktige enkeltområder i livsverket.

BALANSE OG LIKEVEKT
Slik det ser ut fra trehetens synspunkt foreligger en kamp mellom Lucifer og Ahriman om mennesket, om dets sjel og dets vilje, og om viljen som resultat av et ønske.

Ønsket som ligger til grunn for viljen, kan for eksempel være Ahrimans område. Ahriman forsøker stadig å bringe menneskets personlige element, det egoistiske inn i det som i ønskenatur ligger til grunn for viljen. Et menneske som ikke er personlig i sine ønsker og i sin vilje er en person som har arbeidet lenge og grundig på sin egen utvikling og på forvandlingen av sin sjel. Denne personen har arbeidet med sine vaner, tanker og tilbøyeligheter, vektskålene balanserer og midtpunktet er styrket.

GJENTATTE JORDELIV?
Reinkarnasjon og karma endrer ikke våre liv. De kan være realiteter selv om vi ikke erkjenner dem. Bevisstheten om reinkarnasjon og karma kan derimot få stor innflytelse og betydning i livet. Tanken på gjentatte jordeliv gjør at jeg kan føle meg som del av en større helhet. Tanken kan samtidig gi meg en følelse av fellesskap med dem som tidligere har vært med og utviklet individualiteten som jeg bærer i meg. Som person er jeg del av en familie, et folk og et land. Utover dette har jeg en helt egen identitet som jeg skal gjøre meg kjent med og utvikle. Mitt liv tilhører meg og evigheten. Spørsmålet om hva som er meningen med livet blir løftet opp et nivå når jeg også kan tenke på det i evighetens perspektiv. For meg personlig er det ikke viktig hvem jeg har vært i tidligere liv, for det er ikke meg det er tale om. Det det handler om er hvilke kvaliteter som er utviklet i individualiteten, hvilke erfaringer jeg kan dra nytte av – og hvordan jeg klarer å øke denne individualitetens erfaringskapital slik at den fortsetter å utvikle seg. Jeg ser på hele den universelle livsveven som en stafett der individualiteten er stafettpinnen, og de fysiske kropper denne enkelte individualitet inkarnerer i gjennom verdensutviklingen er de aktive: i dette løpet gjelder det ikke å komme raskest til målet, men å utføre oppgavene som følger med “stafettpinnen”. Jeg skal gjøre mitt for at løpet skal bli bra – som helhet og det stykket jeg har pinnen.

MiKAEL – GUDENES SENDEBUD
Vi kan si at det åndelige vesen som vi betegner Mikael gjennom sitt virke som erkeengel blir hersker over alt det åndelige, som svarer til alt det som skjer mellom menneskene på jorden. Gjennom åndedrettet sirkulerer Mikaels vesen på en måte gjennom våre årer og våre nerver, for at vi skal arbeide med og aktivt oppta i oss det som vi som menneskehet skal nå fram til i samvirke med kosmos. Mikael utfordrer oss til å bli aktive i vår tenkning og vår indre vilje, slik at vi kan opparbeide vår verdensanskuelse som mennesker ved indre aktivitet.

VEIEN ER LIVET
Mennesket har krefter i seg som søker forbindelsen med det åndelige. Vi kan skjule den åndelige verdens eksistens for oss selv, men vi kan ikke drepe de krefter i sjelen som arbeider for å bringe mennesket i forbindelse med den åndelige verden. Krefter som eksisterer, virker selv om vi benekter dem. Kraften som er inne i hvert enkelt menneske vet hva den vil, og den gjør det og vi kan ikke forby det eller hindre det. Rudolf Steiner har talt mye om menneskenes trang til dette “noe” utover den sansbare verden, og kraften som menneskene har i seg til å søke det. Han har gjort et stort arbeid for forståelsen av det som skjedde ved Golgata ved starten på vår tidsregning. Gjennom utallige foredrag har Steiner formidlet sin åndsvitenskapelige forskning rundt dette tema, han har bl.a. forsket i og holdt foredragsrekker over hvert av de fire evangeliene i Det nye Testamentet. Emner som dette skal formidles i frihet, de blir lagt frem og presentert for tilhørerne, som på sin side må føle seg fri til å ta imot det de kan ta imot, undre seg over en del og forkaste det de føler de må forkaste. Det som er viktig, er å bevisstgjøre eget ståsted. De religiøse symboler som mennesker bærer er med på å bevisstgjøre valg, egne og andres.